.
x FORDON x

DROGOWSKAZ
FORDON - WSTĘP
O Fordonie...
Historia Fordonu w pigułce
SZCZEGÓŁOWA HISTORIA FORDONU
FORDON STAROPOLSKI (1424 - 1772)
FORDON W LATACH ROZBIORÓW (1772-1920)
FORDON W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (1920-1939)
Lata II Wojny Światowej (1939-1945)
OKRES POWOJENNY (1945-1972)
FORDON DZIELNICĄ BYDGOSZCZY - OKRES PO 1973 r.
FORDON DZISIAJ
Panoramy Fordonu...


O FORDONIE...

. Następcą Wyszogrodu jest miasto Fordon, ale w sposób pośredni. Rynek fordoński założono 2 km od grodziska. Dzięki temu pozostałości Wyszogrodu można podziwiać do dnia dzisiejszego.

(kliknij, aby powiększyć) Miastu od swego zarania nie przeznaczono roli warowni obronnej, lecz rolę gospodarczą, obsługi handlu wiślanego.

Dlatego miasta nie obwiedziono murami, a pierwszorzędne znaczenie miała komora celna, początkowo lokalna, a od 1594 r. królewska o znaczeniu państwowym.

O ile Bydgoszcz miała szczęście skorzystać z funduszy królewskich oraz rozmachu budowlanego Kazimierza Wielkiego, to Fordon rozwijał się powoli.
Miasto nie posiadało większej rangi administracyjnej, wchodząc w skład starostwa bydgoskiego jako jedno z 4 miast: Bydgoszczy, Fordonu, Solca i Koronowa.

Jedną z cech charakteryzujących Fordon był duży udział ludności żydowskiej, która stanowiła większość mieszkańców zwłaszcza w okresie XVIII do połowy XIX wieku.
Symbolem trzech nacji tworzących Fordon: Polaków, Żydów i Niemców są dzisiaj zabytkowe obiekty kultu religijnego wyróżniające się wśród architektury miasta: kościół katolicki, ewangelicki i synagoga.

Prawie czysto polski charakter miasto nabrało od lat trzydziestych XX wieku.
Przez około 52 lata było miasteczkiem znanym z jednego z najdłuższych mostów Środkowej Europy.

Od okresu międzywojennego, aż po dzień dzisiejszy słynie z kobiecego więzienia, zbudowanego w centrum miasta.
W 1973 r. Fordon został włączony do Bydgoszczy. Utracił suwerenność, aby w zamian uzyskać wielką liczbę - blisko 80 tys. nowych mieszkańców, którzy zasiedlili zbudowaną od podstaw dzielnicę mieszkaniową.

HISTORIA FORDONU W PIGUŁCE

. Przedrozbiorowe dzieje dzisiejszego Fordonu liczą sobie ponad 800 lat. Początek osadnictwa średniowiecznego na tym terenie wiąże się z Wyszogrodem. Po upadku grodu, jego funkcje polityczne, administracyjne, gospodarcze i obronne przejęła Bydgoszcz.

Okres staropolski (1382-1772)

(kliknij, aby powiększyć) Bezpośrednim spadkobiercą Wyszogrodu zostało miasto Hoghemburg powołane przez Władysława Opolczyka 21. października 1382 r. Lokowane na zachód od dzisiejszego rynku zostało od początku wciągnięte w wir zatargów Polski z Zakonem.

Na szczególną uwagę zasługuje zmiana prawa miejskiego z chełmińskiego na magdeburskie, jakiego dokonał Władysław Jagiełło 4. lipca 1424 r. Jest to dość rzadki przypadek tego typu działań. Podobnie jak Bydgoszcz, Fordon w okresie złotego i srebrnego wieku Rzeczpospolitej (kon. XIV - poł. XVII w.) przeżywał rozwój gospodarczy.
Najazd szwedzki w 1656 r. spowodował gwałtowne załamanie, ale z końcem XVII wieku miasto zaczęło dźwigać się ze zniszczeń. Jednak największe spustoszenia przyniosła wojna północna trwająca 20 lat od początku XVIII wieku. Miasto i okoliczne wsie całkowicie się wyludniły. Intensywna odbudowa przypadła na II połowę XVIII wieku.

Miasto od chwili założenia nigdy nie doszło do jakiegoś znaczenia, nawet w regionie kujawskim. Jedyną ważną instytucją była królewska komora celna. Mieszkańcy w liczbie kilkuset, żyli z uprawy drobnych kawałków ziemi oraz kupiectwa. Brakowało murów miejskich, zabudowa miasta była uboga, drewniano-gliniana, a powtarzające się pożary, zarazy i powodzie skutkowały ciągłym procesem odbudowy zniszczeń.
Obiekty kultu stanowiły: kościół parafialny pw. św. Mikołaja oraz bożnica żydowska.
Specyficzną cechą miasta od XVI w. był duży odsetek ludności żydowskiej.
Nasilenie migracji Żydów było spowodowane wyrugowaniem ich w 1555 r. z sąsiedniej Bydgoszczy.
Jednak nie dochodziło do tarć między ludnością żydowską a chrześcijańską, a nawet można mówić o współpracy tych społeczności. Okolice miasta, jego patrymonium zasiedlali koloniści holenderscy zwani Olędrami.

Okres rozbiorów (1772-1920)

Po uruchomieniu kanału bydgoskiego w 1773 r., Fordon dzięki położeniu na styku żeglugi Gdańsk-Berlin stał się miejscem pobierania opłat i nadzoru transportu rzecznego.
Dlatego dawną komorę celną przekształcono w pruską Dyrekcję Ceł i Akcyzy (1783), dla której zbudowano nowy gmach istniejący do dnia dzisiejszego.

(kliknij, aby powiększyć) W XIX w. Fordon uzyskał szereg inwestycji, z których najważniejsze to: brukowanie ulic, utwardzenie drogi (1859) i budowa linii kolejowej (1885) do Bydgoszczy, budowa ufortyfikowanego mostu przez Wisłę, najdłuższego w Niemczech (1893), regulacja Wisły.

Fordon w dużej mierze stał się miastem rolniczym, gdzie wytwarzane były produkty, które zaspokajały potrzeby miejscowej ludności. Z większych zakładów przemysłowych powstałych pod koniec XIX w. można wyróżnić zwłaszcza cegielnię Mendzega, tartaki oraz fabrykę papy.

Od 1840 r. Fordon zmieniał oblicze z miasta zabudowy drewniano-glinianej na murowaną.
Zajęcie Fordonu przez Prusaków zapoczątkowało germanizację polskiej ludności.
Udział Niemców i Żydów powiększył się znacznie. Fordon wyznaczono miejscem osiedlania się Żydów z okręgu bydgoskiego.
W związku z tym w latach 30-stych XIX w., Żydzi stanowili aż 72% populacji. Dopiero w II połowie XIX w. nastąpił gwałtowny odpływ Żydów, natomiast Niemcy stanowili ponad połowę ludności. Pod koniec okresu zaborów liczba mieszkańców sięgnęła ok. 2,6 tys.
W 1879 r. zbudowano świątynię gminy ewangelickiej pw. św. Jana, użytkowaną obecnie jako kościół katolicki.

Okres międzywojenny (1920-1939)

W okresie międzywojennym Fordon był najmniejszym miastem powiatu bydgoskiego, nieco ustępując pod względem liczby ludności miastom Koronowo i Solec Kujawski.
Już w 1920 r. pojawił się projekt przyłączenia Fordonu do Bydgoszczy, który nawet przegłosowała Rada Miejska. Nie zrealizowano go jednak.

(kliknij, aby powiększyć) W okresie 20-lecia Fordon podwoił liczbę mieszkańców do poziomu blisko 5 tys. osób.
Z drugiej strony nastąpiło znaczne spolszczenie ludności (91%) i ubytek Żydów.
Obszar miasta zwiększono o połowę kosztem otaczających wsi.

Fordon był ośrodkiem przemysłu i rzemiosła, natomiast jego funkcja związana z obsługą okolicznego rolnictwa posiadała znaczenie wtórne. Największe znaczenie w mieście posiadała cegielnia Alberta Medzega - lojalnego wobec Polski Niemca. Należała wówczas do największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju.
W 1925 r. Fordon uzyskał regularne połączenie autobusowe z Bydgoszczą, a w 1932 r. oddano do użytku przystań żeglugi rzecznej "Vistula".
W latach 1927-33 zbudowano od podstaw nowy, obszerny kościół katolicki pw. św. Mikołaja (istniejący do dzisiaj). Poza tym funkcjonowała nadal gmina ewangelicko-unijna, użytkując kościół pw. św. Jana oraz gmina żydowska.

Od czerwca 1920 r. w danym gmachu Dyrekcji Ceł zaczęło funkcjonować więzienie dla kobiet, zaliczane do więzień "ciężkich".

Dzięki staraniom LOOP w 1933 r. założono na terenie podmiejskim Fordonu na stokach Czarnej Góry (obecnie nazywana Górą Szybowników) Okręgową Szkołę Szybowcową.

Lata II wojny światowej (1939-1945)

(kliknij, aby powiększyć) Fordon ze względu na położenie przy moście kolejowo-drogowym przez Wisłę stanowił ważny punkt strategiczny. 2 września 1939 r. w czasie nalotów nastąpiło zawalenie się jednego przęsła mostu. Niemcy odbudowali go pod koniec 1941 r.

Okupacja to dla Fordonu, jak i innych miejscowości czas martyrologii. Drugiego października 1939 r. zamordowano pod murem kościoła burmistrza Wawrzyniaka, księży oraz wymordowano Żydów. W Dolinie Śmierci w październiku 1939 zamordowano tysiące osób inteligencji bydgoskiej.

Więzienie w Fordonie należało do najcięższych zakładów karnych dla kobiet w okręgu. Do 1944 r. ok. 110 osób zmarło, a blisko 500 przetransportowano do Oświęcimia.
Wskutek wysiedleń i wywózek ludności pod koniec wojny ludność Fordonu spadła z 5 do 3,5 tys. osób.

Okres powojenny 1945-1972

(kliknij, aby powiększyć) Wyzwolenie Fordonu nastąpiło 27 stycznia 1945 r. Nie przetrwał tego most fordoński wysadzony dzień wcześniej przez Niemców. W 1951-56 r. zbudowano od podstaw nowy most (dług. 1 km), skrócony względem poprzedniego.

W 1947 r. pojawił się ponownie plan połączenia Fordonu z Bydgoszczą, ale go nie zrealizowano. Poszerzono za to obszar miasta o graniczące na północy wsie.

Reforma polskiej administracji państwowej przeprowadzona mocą ustawy z 1950 r. wprowadziła ustrój na wzór radziecki.
Upaństwowiono zakłady pracy. Do ważniejszych z nich zaliczały się: Zakłady Ceramiki Budowlanej, Przetwórnia Owocowo-Warzywna, Zakłady Papiernicze, tartak, oddział Bydgoskiej Fabryki Mebli i inne.
Większość mieszkańców znajdowała zatrudnienie w zakładach przemysłowych, ale 1/5 mieszkańców dojeżdżała do zakładów bydgoskich.
W 1971 r. ukończono budowę jedynego zakładu stawianego od podstaw. Była nim słodownia z elewatorem zbożowym.

Rozwijało się budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza indywidualne. Pod względem budownictwa domów jednorodzinnych Fordon przodował w powiecie bydgoskim.
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa powołana w 1963 r. zbudowała 9 bloków mieszkalnych, a fordońskie zakłady drugie tyle.
Na wzgórzach funkcjonowała Fordońska Szkoła Szybowcowa (do 1958 r.).
W latach 60-tych przebudowano ul. Fordońską na drogę dwujezdniową oraz zbudowano stadion "Wisła".
Od 1945 do 1972 r. liczba mieszkańców Fordonu wzrosła 2,5-krotnie do 8,7 tys.

Fordon dzielnicą Bydgoszczy - okres po 1973 r.

(kliknij, aby powiększyć) 1. stycznia 1973 r. Fordon stał się dzielnicą Bydgoszczy. Za głosowali ówcześni radni fordońscy.

Głównymi argumentami przemawiającymi z "fuzją" były:
pilna potrzeba znalezienia nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
atrakcyjność terenu Fordonu pod lokalizację wielkiej dzielnicy mieszkaniowej (gleby nierolnicze, geotechnika, brak zabudowy, walory krajobrazowe)
budowa na obszarze pomiędzy Bydgoszczą a Fordonem Zespołu Szkół Wyższych - ATR
Fordon był faktyczną dzielnicą przemysłową stolicy województwa
etap realizacji programu zagospodarowania aglomeracji bydgosko-toruńskiej

Dalsze tereny, aż po Łoskoń i Mariampol włączono w 1977 r. w celu umożliwienia budowy dzielnicy.

(kliknij, aby powiększyć) W 1973 r. rozpoczęto przygotowania do pierwszego etapu planu Wschodniej Dzielnicy Mieszkaniowej. Nazwa nie przyjęła się i dla mieszkańców Bydgoszczy nowa dzielnica została "Nowym Fordonem". Koncepcje dzielnicy zmieniały się do końca lat 70-tych. Ostatecznie miało powstać osiedle na 160 tys. mieszkańców na tarasach dolnym i górnym.
Pierwszy blok zasiedlono 16 XI 1982 r. Do 1992 r. zbudowano 11 tys. mieszkań na 5 osiedlach. Dwa ostatnie osiedla dolnego tarasu (Nad Wisłą) zaczęto realizować już po zmianie systemu politycznego.
Ustanowienie w 1993 r. na skarpie fordońskiej Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły utrudniło zabudowę górnego tarasu.
W tym czasie liczba mieszkańców dzielnicy sięgnęła 70 tys., a stary Fordon podwoił liczbę mieszkańców do 19 tys.

Wizje Nowego Fordonu, jakie powstały w latach 70-tych nie doczekały się pełnego urzeczywistnienia z wielu powodów: opóźnień realizacji, problemów z uzbrojeniem terenu, kryzysu gospodarczego lat 80-tych, zmiany systemu politycznego w 1989 r.

Do dzisiaj czekają na rozwiązanie problemy efektywnego skomunikowania dzielnicy z obszarem macierzystym Bydgoszczy oraz budowy infrastruktury kulturalno-rozrywkowej (złagodzone po 1989 r.).


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion

.