.
x REZERWATY PRZYRODY OKOLIC BYDGOSZCZY x

DROGOWSKAZ
REZERWATY PRZYRODY - WSTĘP
REZERWATY BYDGOSKIEGO ZAKOLA WISŁY
Wstęp
Rezerwat "Wielka Kępa Ostromecka"
Rezerwat "Las Mariański"
Rezerwat ornitologiczny "Mała Kępa Ostromecka" (projektowany)
REZERWATY W DOLINIE DOLNEJ WISŁY
Wstęp
Rezerwat "Reptowo"
Rezerwat "Linje"
Rezerwat "Kozielec" (projektowany)
Rezerwat "Parów Cieleszyński" (projektowany)
Rezerwat "Ostnicowe Parowy Gruczna"
Rezerwat "Płutowo"
Rezerwat "Zbocza Płutowskie"
Rezerwat "Góra Św. Wawrzyńca"
Rezerwat "Ostrów Panieński"
Rezerwat "Łęgi na Ostrowiu Panieńskim"
Rezerwat "Czarcie Góry" (projektowany)
Rezerwat "Śnieżynka"
Rezerwat "Grabowiec"
Rezerwat "Fletnowo"
Rezerwat "Wiosło Duże"
REZERWATY POZA DOLINĄ WISŁY
Wstęp
Rezerwat "Dziki Ostrów"
Rezerwat "Ostrów koło Pszczółczyna"
Rezerwat "Łążyn"
Rezerwat "Kruszyn"
Rezerwat "Las Minikowski"
Rezerwat "Borek"
Rezerwat "Zielona Góra"
Pozostałe rezerwaty Pojezierza Krajeńskiego
Rezerwat "Augustowo"
Rezerwat "Skarpy Ślesińskie"
Rezerwat "Hedera"
Rezerwat "Łąki Ślesińskie"
Rezerwat "Tarkowo"
Rezerwat "Piecki Jezuickie" (projektowany)


.
opracowano na podstawie:
"Przyroda Bydgoszczy", praca zbiorowa pod redakcją Józefa Banaszaka, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004
www.dolnawisla.pl - witryny Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły
mapy lokalizacyjne poszczególnych rezerwatów:
DIGIKART z 2004 r.: "Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000. Dolina Dolnej Wisły"
PPWK z 1995-96 r.: "Mapy turystyczne 1:100 000"

Rezerwaty przyrody okolic Bydgoszczy

W pobliżu Bydgoszczy znajduje się kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, należących do czterech różnych jednostek przyrodniczo-geograficznych.

Najwięcej z nich utworzono w korytarzach ekologicznych wiodących przez Bydgoszcz, przede wszystkim w Dolinie Dolnej Wisły, a także w dolinie Noteci i Kanału Bydgoskiego oraz w kompleksach leśnych.

W dolinach wielkich rzek oraz na zboczach ich dolin znajdują się najbogatsze środowiska leśne, związane ze środowiskami wilgotnymi: łęgi i grądy. Te najbogatsze przyrodniczo środowiska generują stosunkowo wiele miejsc, które dostrzeżono i doceniono poprzez ochronę prawną.

Stanowią one dogodne środowisko dla obecności rzadkich roślin oraz ostoi ptasich. Bogactwu przyrodniczemu sprzyja także silne zalesienie okolic Bydgoszczy, które jest wręcz jedną z cech rozpoznawczych miasta w Polsce.

W odległości maksimum 20 km od granic Bydgoszczy znajduje się 16 rezerwatów należących do 5 grup "tematycznych". Najwięcej jest rezerwatów leśnych i florystycznych, poza tym ornitologiczne, krajobrazowe oraz jeden torfowiskowy.

Do 2010 r. planowane jest ustanowienie kolejnych 3 rezerwatów w Dolinie Dolnej Wisły.

Dolina Dolnej Wisły na odcinku Bydgoszcz-Nowe oferuje najwięcej miejsc objętych ochroną rezerwatową. Jest to obszar najbardziej atrakcyjny w okolicy Bydgoszczy nie tylko pod względem krajobrazowym, ale także przyrodniczym. Ochroną objęto tutaj wszystkie najcenniejsze i charakterystyczne dla wielkich dolin rzecznych biocenozy. Od lasów łęgowych, grądów zboczowych, po murawy kserotermiczne, relikty z epoki lodowcowej, aż po rezerwaty krajobrazowe i ornitologiczne.

Z uwagi na wartość poznawczą i ekologiczną, opis rezerwatów nie ograniczy się jedynie do Doliny Wisły, ale ogólnie pojętych okolic Bydgoszczy.
(kliknij, aby powiększyć)
(Źródło: "Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy" - praca zbiorowa pod red. J. Banaszaka, Bydgoszcz 2004)

Zanim wstąpisz do rezerwatu - co każdy turysta wiedzieć MUSI (a nie tylko powinien...)

Ponieważ ich zadaniem jest zachowanie fragmentów przyrody, dlatego na ich terenie nie wolno:
zrywać i niszczyć roślin
zbierać grzybów
śmiecić
rozpalać ognia
Należy zachowywać ciszę i poruszać się w miarę możliwości wyznaczoną trasą.

Szczegółowe opisy poszczególnych rezerwatów

Dalsza część tekstu w następujących rozdziałach:
REZERWATY BYDGOSKIEGO ZAKOLA WISŁY
REZERWATY W DOLINIE DOLNEJ WISŁY
REZERWATY POZA DOLINĄ WISŁY


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion.