.
x WISŁA x

DROGOWSKAZ
WISŁA
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
DANE GEOFIZYCZNE
DORZECZE WISŁY
NAJWAŻNIEJSZE MIASTA POŁOŻONE NAD WISŁĄ
ŻEGLUGA NA WIŚLE
EKOLOGIA WISŁY W ZARYSIE
POWODZIE
BIEG WISŁY
HISTORIA
GEOLOGIA
HISTORIA
UMOCNIENIA I ZJAWISKA SPOTYKANE NA WIŚLE
EKOLOGICZNE ZNACZENIE WISŁY
EKOLOGICZNE ZNACZENIE WISŁY
KORYTARZ EKOLOGICZNY
SKANALIZOWANIE RZEKI
PROGRAM "Wisła"


. Wisła jest najważniejszą i najdłuższą rzeką Polski, największą w zlewisku Morza Bałtyckiego. To duża, w środkowym odcinku swobodnie meandrująca, dzika rzeka w sercu Europy. Na całym swym biegu, od źródeł po ujście, płynie przez terytorium naszego kraju, od Pogórza, przez Małopolskę, Mazowsze, Kujawy, Pomorze, aż do wybrzeża Bałtyku.

WISŁA KRÓLOWĄ POLSKICH RZEK

Poprzez tradycję kultury ludowej i literaturę piękną Wisłą stała się trwałym elementem ekologiczno-symbolicznym osobowości Polaków.
Dla każdego Polaka Wisła jest ważnym symbolem historycznym. Jest najbardziej polską z polskich rzek. Na Wisłą kształtowała się historia naszego narodu.

Pozycję "królowej rzek" Wisła zawdzięcza swej wielkości, urodzie oraz roli, jaką odgrywa w gospodarczym i kulturalnym życiu Polski. Była szlakiem handlowym od osiedlenia się pierwszych ludzi nad jej brzegami. Od stuleci spławiano nią drewno, zboże, sól, futra, kamień budowlany. Nad Wisłą są położone miasta perły naszej architektury, ogniska kultury i gospodarki: Kraków, Warszawa, Gdańsk i wiele innych.

Wisła jest osią terytorium zamieszkanego przez Polaków. Ku niej biegły myśli poetów i uczucia narodu, o niej śpiewano pieśni, jej profil jako znak rodła stał się symbolem jedności narodu podzielonego i pozbawionego swojego państwa. W każdej epoce historycznej rola Wisły była ważna, ale przejawiała się w niejednakowy sposób. Obecnie najważniejsze jest to, że aż 35% potrzeb wodnych kraju jest zaspokajane bezpośrednio z Wisły.

Z rzeki i jej doliny korzysta rolnictwo, energetyka, transport wodny, rybołówstwo, sport i rekreacja.

Dolina Wisły jest trasą wędrówek roślin i zwierząt. Po jej zboczach i krawędziach rośliny stepowe z południowego wschodu rozprzestrzeniły się na Mazowsze, Kujawy i Pomorze, rośliny górskie zaś powędrowały na niż daleko poza Karpaty. Każdą krainę, przez którą płynie, Wisła wzbogaca wydatnie pod względem krajobrazowym, florystycznym i faunistycznym. Obrażenia warstw skalnych w erodowanych zboczach jej doliny odsłaniały geologom pierwsze tajemnice dziejów i budowy naszej ziemi.

Niesione przez rzekę osady użyźniały przez stulecia łąki i pastwiska w dolinie. Rzeka żywiła ludzi, dawała im zatrudnienie i wypoczynek. Bywała też groźna. Gdy nie szanowano jej swobodnej, dzikiej natury, niszczyła powodziami mosty i domy postawione na jej drodze. O Wiśle śpiewa się pieśni, czyta utwory literackie poczynając od poematu "Flis" Sebastiana Klonowica z 1595 r., są też albumy i dzieła plastyczne jej poświęcone.

Obecnie Wisła to już nie tylko nasza historia czy piękno krajobrazu, ale przede wszystkim unikatowy na skalę europejską, zespół ekosystemów. Wisła została ostatnią rzeką Europy, której krajobraz (w znacznej części) jest krajobrazem naturalnej, nieuregulowanej, dużej europejskiej rzeki.

RZEKA EUROPEJSKA

Wisła to jedyna w Polsce, w pełnym tego słowa znaczeniu duża rzeka europejska. Długością przewyższa ją jedynie kilka największych rzek kontynentu (m.in. Wołga, Dunaj, Dniepr).

W odróżnieniu od innych rzek europejskich charakteryzuje się pierwotną harmonią i pięknem. Rozgałęzione koryto, szereg wysp, piaszczystych łach i starorzeczy, niespotykane są już w rzekach uregulowanych. W wodach Wisły wciąż można obserwować procesy samooczyszczania, natleniania wody czy erozji brzegowej. Charakterystyczne dla Wisły są również gwałtowne wahania poziomu wód prowadzące do sezonowych powodzi oraz przemieszczanie się w rzece rumowiska skalnego pochodzącego z erozji gleb.

Niestety, ogólny obraz Wisły zaburza znaczne zanieczyszczenie jej wód.
W porównaniu do innych dużych rzek europejskich, nasza rzeka jest dość uboga w wodę. Często występują w niej długotrwałe niżówki jesienne, niski stan wód utrudnia lub często uniemożliwia żeglugę.

WISŁA ZMIENNĄ JEST

Nasza rzeka zmienia się nieustannie. Masa wody lawiruje pomiędzy łachami piasku, a fragmentami twardego, kamienistego dna. Z racji przenoszenia przez wodę osadów miejsce głębokie, następnego dnia okazać się może płycizną. Zjawisko to nasila się proporcjonalnie do poziomu rzeki. Duży wpływ na powyższe mają budowle hydrotechniczne oraz przeszkody, chociażby zwalone drzewo czy zatopiony krzak.


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion

.