.
x ZAKOLE WISŁY - ZAKOLE W UJĘCIU FIZYCZNO-GEOGRAFICZNYM x

DROGOWSKAZ
ZAKOLE WISŁY - WSTĘP
WISŁA GRANICĄ BYDGOSZCZY
BYDGOSKIE ZAKOLE WISŁY
OCHRONA PRZYRODY
WISŁA W HISTORII BYDGOSZCZY
SZLAK BURSZTYNOWY
ROLA GOSPODARCZA WISŁY (XV - XVII w.)
OGRANICZENIE HANDLU W XVII-XVIII w.
ROLA KANAŁU BYDGOSKIEGO
W XX wieku
SPŁAW WISŁĄ Z BYDGOSZCZY
SEBASTIAN KLONOWIC "Flis" (1595, 1598)
PRZEKSZTAŁCENIA WISŁY W OKOLICY BYDGOSZCZY
WISŁA PRZED REGULACJĄ
PIERWSZE INWESTYCJE NAD WISŁĄ
INWESTYCJE PRZEŁOMU WIEKÓW XIX/XX
INWESTYCJE XX w.
PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA ZAKOLA W SKRÓCIE
ZAKOLE W UJĘCIU FIZYCZNO-GEOGRAFICZNYM
MIKROREGIONY ZAKOLA WISŁY
ZAGROŻENIA ZE STRONY WISŁY W BYDGOSZCZY
ŚRODOWISKO


.
opracowano na podstawie "Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy",
praca zbiorowa pod red. J. Banaszaka, Bydgoszcz 1996Kształtowanie się rzeźby obszaru zakola Wisły

(kliknij, aby powiększyć)
widok na Zakole Wisły ze Strzelec
Rzeźba terenu okolic bydgoskiego zakola Wisły ukształtowała się w czasie subfazy kraińsko-wąbrzeskiej ostatniego zlodowacenia. Powstałe wysoczyzny mają wysokość ok. 90-100 m n.p.m., zbudowane są z osadów gliniastych.

Natomiast rzeźba doliny utworzyła się pod wpływem wód Wisły. Pogłębianie i rozszerzanie basenów w dolinie odbywało się etapami, co skutkowało tworzeniem się piaszczystych teras rzecznych o stromych krawędziach. Piaszczyste równiny podlegały przewiewaniu, co sprzyjało tworzeniu się pokryw eolicznych oraz wydm.

Najniższa terasa zalewowa, wznosząca się 1-2 m ponad poziom Wisły składa się z płaskich wałów zbudowanych z piasków wiślanych. W dawnych odnogach rzecznych zachowały się jeziora starorzeczne oraz łachy, które powstały wskutek odcięcia koryt od głównego nurtu rzeki w czasie budowy wałów oraz regulacji rzeki pod koniec XIX w.

Dolinę Wisły ograniczają wysokie zbocza o różnym nachyleniu, od 20 do 40 stopni, porozcinane dużą ilością form denudacyjnych i erozyjnych. Proces erozji zachodził pod wpływem działania na powierzchnię ziemi wody z opadów deszczu, wypływu wód podziemnych oraz wiatru. Zbocza są pożłobione:
wciosami - dolinami o stromych zboczach i wąskim dnie
nieckami - wgłębieniami o łagodnie nachylonych i rozległych zboczach

U podnóża zbocza wschodniego w okolicy Ostromecka znajduje się żyła wodna. Są to wody gruntowe krążące w przepuszczalnych osadach glacjalnych. Od 1894 wodę czerpie się dla celów handlowych ze źródła "Maria" W zboczach, na dnie wciosów i bruzd, znajduje się wiele wycieków wód podziemnych.

Terasy rzeczne

(kliknij, aby powiększyć)
Terasy rzeczne w Zakolu Wisły
Układ teras u podnóża Wysoczyzny Chełmińskiej świadczy, że gdy Wisła osiągnęła poziom 52-55 m n.p.m , a wiec korespondujący z obecnym poziomem dna Pradoliny Noteci-Warty na zachód od Wisły (rejon staromiejskiej Bydgoszczy), przestała płynąć wyłącznie na zachód i skierowała się pod Fordonem na północ. Od późnego glacjału do okresu atlantyckiego (14-6 tys. lat temu) w dolinie Wisły dominował proces erozji wgłębnej, po czym rozpoczęła się akumulacja trwająca do dzisiaj. Po przełomie Wisły ku Bałtykowi, w słabo odwodnionej części pradoliny (na zachód od Osowej Góry-Prądów), rozpoczął się proces akumulacji torfów i namułów.

Dolina Dolnej Wisły na odcinku przełomu Fordońskiego zachowała pięć teras na wysokościach:
1. Terasa 50 m n.p.m po prawej stronie Wisły przylegająca do Wysoczyzny Chełmińskiej
2. Terasa 45-46 m n.p.m. po lewej stronie Wisły, przylegająca do Zbocza Fordońskiego na długości 2 km
3. Terasa 40-43 m.n.p.m po prawej stronie Wisły
4. Terasa nadzalewowa 37-38 m n.p.m po obu stronach rzeki
5. Terasa zalewowa 28-30 m n.p.m.

W ciągu kilkunastu tysięcy lat Wisła wcięła się więc ok. 24 m w podłoże doliny. Głębokość tego wcięcia można ocenić u podnóża zbocza w Wyszogrodzie pod Fordonem. Tylko na dwu najniższych nadwiślańskich terasach osadziły się materiały akumulacji rzecznej. Świadczy to o tym, że wylewy rzeki nie sięgały powyżej 10 m od obecnego lustra wody.

Wszystkie poziomy oraz terasy rzeczne Brdy i Wisły leżące powyżej terasy nadzalewowej powstały w bardzo krótkim czasie, w późnym glacjale między 10 a 15 tysięcy lat temu. Osady rzeczne i namuły w najmłodszej epoce - holocenie osadzały się tylko na terasach zalewowej i na niektórych odcinkach nadzalewowej.
(kliknij, aby powiększyć)
Przekrój przez Dolinę Fordońską
(Źródło: "Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy" - praca zbiorowa pod red. J. Banaszaka, Bydgoszcz 1996)


U ujścia Brdy do Wisły tylko trzy terasy mają charakter akumulacyjny:
1. Terasa zalewowa I, równina na wys. 36 m n.p.m., towarzysząca wąskim pasem rzece
2. Terasa nadzalewowa niższa II, na wys. 38 m n.p.m.
3. Terasa nadzalewowa wyższa III, na wys. 42-43 m n.p.m.

Pozostałe wyższe i starsze terasy, będące de facto poziomami piaszczystymi, powstały w okresie glacjalnym, podczas przepływu wód pradoliną na zachód. Niektóre z nich uległy zwydmieniu, co obserwuje się na terenie Lasu Gdańskiego, a przede wszystkim Puszczy Bydgoskiej.

Regiony fizyczno-geograficzne - typy krajobrazu naturalnego

(kliknij, aby powiększyć)
Regiony fizyczno-geograficzne na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
(Źródło: "Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy" - praca zbiorowa pod red. J. Banaszaka, Bydgoszcz 1996)
Bydgoszcz jest miastem znajdującym się na pograniczu regionów fizycznogeograficznych, jak również geobotanicznych. Stąd wynika spore zróżnicowanie krajobrazowe okolic miasta, co przyczynia się do jego atrakcyjności jego środowiska.

W rejonie zakola Wisły zróżnicowanie krain fizyczno-geograficznych jest wyrazem znacznego bogactwa krajobrazowego. Oprócz równin akumulacyjnych i dolin rzecznych Wisły i Brdy znajdziemy tutaj terasy piaszczyste, pola wydmowe, zbocza wysoczyzn morenowych.

Wisła w Fordonie przekracza granicę wielkich regionów geograficznych. Kierując się podziałem fizycznogeograficznym zakole wielkiej rzeki można podzielić na części: północną i południową.

Makroregiony

(kliknij, aby powiększyć)
Mikroregiony Zakola Wisły
(Źródło: "Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy" - praca zbiorowa pod red. J. Banaszaka, Bydgoszcz 1996)
Obszar Bydgoskiego Zakola Wisły należy do dwóch makroregionów: Pojezierza Pomorskiego (314) oraz Pojezierzy Wielkopolskich (315).

Makroregion Pojezierza Pomorskiego reprezentuje strefę rzeźby młodoglacjalnej o dużych wysokościach względnych i bezwzględnych, z chłodniejszym klimatem i większa ilością opadów, niż w makroregionie Pojezierzy Wielkopolskich. W podziale geobotanicznym należy do Krainy Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, podczas gdy Pojezierza Wielkopolskie należą do Krainy Pasa Wielkich Dolin.

Granica obu makroregionów przebiega na północnym zboczu pradoliny Wisły.

Mezoregiony

Makroregiony dzielą się na jednostki niższego szczebla - mezoregiony:
Na północ od miasta w pobliżu zakola Wisły w granicach Pojezierzy Pomorskich wydzielono Wysoczyznę Świecką (314.73) i Dolinę Fordońską (314.833).
Natomiast w części południowej mezoregion Kotliny Toruńskiej (315.35), a wschodniej - Pojezierze Chełmińskie (315.11).

Mikroregiony

Jednostkami jeszcze niższego szczebla są mikroregiony, ustalone według kryteriów środowiskowych, morfologicznych oraz genezy i funkcjonowania krajobrazu.

Wysoczyzna Świecka dzieli się na mikroregiony:
Zbocze Fordońskie (314.731)
Wysoczyzna Osielska (314.732)
Wysoczyzna Strzelecka (314.733)

Dolina Fordońska na:
Przełom Doliny Wisły (314.831)
Terasa Słończa (314.832)

Z kolei Kotlina Toruńska dzieli się w pobliżu zakola Wisły na mikroregiony:
Terasa Bydgoska (315.352)
Miasto Bydgoszcz (315.353)
Wydmy Puszczy Bydgoskiej (315.354)
Dolina Łęgnowska (315.357)
Wydmy Ostromeckie (315.357)

Ostatni z pobliskich mezoregionów Pojezierze Chełmińskie wyodrębnia:
Zbocze Mariańskie (315.111)
Wysoczyznę Wałdowską (315.112)

*Dla zainteresowanych opisane w skrócie poszczególne mikroregiony, które kształtują krajobraz zakola i jego otoczenia:
MIKROREGIONY ZAKOLA WISŁY
..oraz kontekst regionalizacji zakola Wisły:
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion

.