.
x ZAKOLE WISŁY - ZAGROŻENIA ZE STRONY WISŁY W BYDGOSZCZY x

DROGOWSKAZ
ZAKOLE WISŁY - WSTĘP
WISŁA GRANICĄ BYDGOSZCZY
BYDGOSKIE ZAKOLE WISŁY
OCHRONA PRZYRODY
WISŁA W HISTORII BYDGOSZCZY
SZLAK BURSZTYNOWY
ROLA GOSPODARCZA WISŁY (XV - XVII w.)
OGRANICZENIE HANDLU W XVII-XVIII w.
ROLA KANAŁU BYDGOSKIEGO
W XX wieku
SPŁAW WISŁĄ Z BYDGOSZCZY
SEBASTIAN KLONOWIC "Flis" (1595, 1598)
PRZEKSZTAŁCENIA WISŁY W OKOLICY BYDGOSZCZY
WISŁA PRZED REGULACJĄ
PIERWSZE INWESTYCJE NAD WISŁĄ
INWESTYCJE PRZEŁOMU WIEKÓW XIX/XX
INWESTYCJE XX w.
PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA ZAKOLA W SKRÓCIE
ZAKOLE W UJĘCIU FIZYCZNO-GEOGRAFICZNYM
MIKROREGIONY ZAKOLA WISŁY
ZAGROŻENIA ZE STRONY WISŁY W BYDGOSZCZY
ŚRODOWISKO


.
(kliknij, aby powiększyć)
Wisła odcinek bydgoski
(wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy - 2005 r.)
Wisła jest rzeką nieobliczalną, trudną do opanowania. Jest jedyną nieskanalizowaną rzeką w Europie Środkowo-Zachodniej. Wędrujące ławice piachu powodują zmiany głębokości koryta i nurtu. Znaczny wpływ na stany wody Wisły w Bydgoszczy ma zapora we Włocławku. Przy przepływie fali powodziowej zrzut wody zwiększa się nawet dwukrotnie, co powoduje podnoszenie się poziomu wody w Fordonie o do 1 cm na godzinę. Powodzie na Wiśle występują w czasie wiosennych roztopów (zatory lodowe), rzadziej w miesiącach letnich. Przekroczenie stanów alarmowych trwa średnio od 3 - 10 dni.

Pogotowie powodziowe ogłaszane jest przy przepływie wody w rzece ok. 2380 m3/sek. tzn 4 razy większym od normalnego, natomiast alarm powodziowy przy przepływie 3690 m3/sek - 6 razy większym od normalnego. Rzędna wód Wisły dochodzi wówczas do 31,24 m n.p.m., co odpowiada stanowi 650 cm na wodowskazie w Fordonie.

Wisła w obrębie Bydgoszczy w większości graniczy z nisko położonymi terenami Niziny Łęgnowsko-Otorowskiej oraz Fordońskiej.

Nizina Otorowsko-Łęgnowska

Nizina Otorowsko-Łęgnowska obwałowana jest na długości 4,7 km, z tego 2,0 km na terenie miasta (765,6-770,3 km biegu Wisły). Wały te zabezpieczają przed zatopieniem 890 ha terenu Łęgnowa, Otorowa, Plątnowa, dworzec PKP w Łęgnowie, port drzewny, 200 zabudowań, 9 km dróg i 3 km torów kolejowych oraz oczyszczalnię ścieków "Kapuściska". Wały zabezpieczają teren do 6 m podniesienia poziomu Wisły. Stan techniczny tej budowli powstałej na początku XX wieku jest dobry.

Brzeg wiślany od ujścia Brdy do Mostu Fordońskiego stanowi 20-metrową skarpę, naturalną ochronę przed wodami Wisły.

Nizina Fordońska

(kliknij, aby powiększyć)
Powódź w razie przerwania wałów przeciwpowodziowych
(poziom wód o maksymalnym prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat - 33,74 m n.p.m)
Nizinę Fordońską poniżej Starego Fordonu, aż do Łoskonia zabezpieczają wały o długości 5 km. Wyniesienie korony wału nad obszar chroniony wynosi 9,5 m. Chroni on 440 ha terenu części Starego Fordonu, Pałcza, Mariampola Dolnego, Łoskonia i oczyszczalni ścieków "Fordon", 21 budynków, kilkanaście ogródków działkowych. Wał ten zbudowano w latach 1978-96. Na ponad kilometrowym odcinku wyposażono go w ławki i utwardzono trakt spacerowy. Z uwagi na wady materiałowe i konstrukcyjne z okresu budowy, wał wymaga szczegółowej kontroli i zabiegów agrotechnicznych.

Około 2-kilometrowy odcinek brzegu wiślanego w granicach Bydgoszczy nie jest chroniony wałem przeciwpowodziowym. Dotyczy to krańcowego terenu na granicy z gminą Dobrcz, ok. 169 ha wraz z budynkami oraz odcinkiem drogi Fordon-Trzeciewiec.

Nadwiślańskie wały zabezpieczają przed rozlaniem się wód Wisły podczas przepływu o wielkości 9100 m3/sek. tzn. 15 razy większym od normalnego. Odpowiada to poziomowi wody 900 cm na wodowskazie w Fordonie. Do tej pory rekordowe 875 cm zanotowano w 1924 r.

Przy podniesieniu się poziomu wody w rzece powyżej 8,5m nastąpi przelanie się jej na tereny chronione wałem do granicy zabudowy mieszkalnej. Wówczas zatopiona zostałaby oczyszczalnia ścieków "Fordon" oraz powstałoby trudne do usunięcia zastoisko wodne, stanowiące zagrożenie epidemiologiczne. Znaczne przekroczenie dotychczas rozpatrywanych poziomów uzyskałyby wody Wisły po ewentualnym katastrofalnym przerwaniu zapory we Włocławku.

Z powodu możliwości zatopienia terenów nisko położonych, niziny Łęgnowska i Fordońska nie stanowią terenu pod zabudowę. Ich przeznaczenie ogranicza się do funkcji rolniczej i rekreacyjnej.


WWW.WYSZOGROD.BYDGOSZCZ.PL, Webmaster: Artur Lion

.